سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر150,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر
فروش کارخانه در تهران-3 راه آذری
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه در تهران-3 راه آذری
زمین: 6400
سوله: 4500
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 150 مغازه تجاری بر فتح برجاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 مغازه تجاری بر فتح برجاده
زمین: 145
سوله: 145
اداری: 84
ارتفاع: 6
اجاره 1000 متر سوله سعیدآباد شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله سعیدآباد شهریار
زمین: 5000
سوله: 1000
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 2000 متر سوله شهرقدس-قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله شهرقدس-قلعه حسنخان
زمین: 4600
سوله: 200
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 900 سوله 500 اداری جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله 500 اداری جاده قدیم کرج
زمین: 1500
سوله: 900
اداری: 500
ارتفاع: 8
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 1300
سوله: 900
اداری: 110
ارتفاع: 8
اجاره ملک صنعتی تجاری بر اتوبان فتح 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره ملک صنعتی تجاری بر اتوبان فتح 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 650
ارتفاع: 9
اجاره 1800 متر سوله در شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در شهرک زاگرس
زمین: 4000
سوله: 1800
اداری: 650
ارتفاع: 9
2100 متر سوله فروشی جاده مخصوص و قدیم
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2100 متر سوله فروشی جاده مخصوص و قدیم
زمین: 3700
سوله: 2100
اداری: 100
ارتفاع: 9
3000 سوله ارتفاع-جرثقیل-اجاره-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
3000 سوله ارتفاع-جرثقیل-اجاره-فتح
زمین: 5500
سوله: 3000
اداری: 300
ارتفاع: 14
31741_3_11zon
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10 هزار متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 20000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 9
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 2500
اداری: 100
ارتفاع: 6
فروش 800 متر طبقاتی در شادآباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 800 متر طبقاتی در شادآباد
زمین: 300
سوله: 800
اداری: 1
ارتفاع: 4
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
زمین: 1800
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 300
ارتفاع: 9
فروش 2000 متر زمین بر بلوار کرمان خودرو
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 متر زمین بر بلوار کرمان خودرو
زمین: 2000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1700
اداری: 150
ارتفاع: 9
فروش 1000 متر سوله بزرگراه فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1000 متر سوله بزرگراه فتح
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
خرید 500 متر سوله در شهرک اسماعیل آباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 500 متر سوله در شهرک اسماعیل آباد
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
زمین: 1000
سوله: 1000
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
زمین: 2500
سوله: 1800
اداری: 1
ارتفاع: 5
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
زمین: 4500
سوله: 1600
اداری: 1000
ارتفاع: 10
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
زمین: 1850
سوله: 500
اداری: 200
ارتفاع: 7
فروش ملک صنعتی تجاری بر جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی تجاری بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 300
ارتفاع: 8
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
زمین: 1200
سوله: 420
اداری: 70
ارتفاع: 7
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
زمین: 4500
سوله: 1800
اداری: 400
ارتفاع: 7
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 3000 متر سوله سعیدآباد شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 متر سوله سعیدآباد شهریار
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 950
اداری: 400
ارتفاع: 9
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
زمین: 60000
سوله: 1000
اداری: 60
ارتفاع: 9
فروش 4500 متر سوله و ملک صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 4500 متر سوله و ملک صنعتی
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 10
فروش زمین تجاری صنعتی در جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین تجاری صنعتی در جاده قدیم کرج
زمین: 2000
سوله: 500
اداری: 100
ارتفاع: 4
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 120
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی 5000 متر در قلعه حسنخان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 5000 متر در قلعه حسنخان
زمین: 5200
سوله: 24000
اداری: 1
ارتفاع:
اجاره 600 متر سوله تمیز سعید آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله تمیز سعید آباد
زمین: 1100
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 8
اجاره انبار صنعتی 2500 متر در شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار صنعتی 2500 متر در شهرقدس
زمین: 7000
سوله: 2300
اداری: 250
ارتفاع: 9
فروش کارگاه صنعتی در شادآباد 1800 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه صنعتی در شادآباد 1800 متر
زمین: 1750
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 6
فروش 3000 متر سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3000 متر سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 8600
سوله: 2700
اداری: 100
ارتفاع: 10
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
زمین: 1500
سوله: 700
اداری: 450
ارتفاع: 8
خرید زمین صنعتی در قلعه حسنخان 1000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین صنعتی در قلعه حسنخان 1000 متر
زمین: 1000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش زمین صنعتی 1400 متر قلعه حسنخان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 1400 متر قلعه حسنخان
زمین: 1370
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 135
ارتفاع: 8
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1000
سوله: 550
اداری: 30
ارتفاع: 8
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
زمین: 12500
سوله: 5500
اداری: 500
ارتفاع: 9
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 100
ارتفاع: 12
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
زمین: 1000
سوله: 300
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
زمین: 300
سوله: 150
اداری: 20
ارتفاع: 5
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
زمین: 5000
سوله: 1600
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 30000
سوله: 15000
اداری: 4000
ارتفاع: 8
فروش زمین و سوله سر قلعه حسنخان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین و سوله سر قلعه حسنخان
زمین: 1800
سوله: 900
اداری: 230
ارتفاع:
خرید سوله صنعتی در جاده قدیم فتح 3
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید سوله صنعتی در جاده قدیم فتح 3
زمین: 1300
سوله: 600
اداری: 80
ارتفاع: 9
فروش کارگاه صنعتی در خیابان جوشن
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه صنعتی در خیابان جوشن
زمین: 300
سوله: 160
اداری: 120
ارتفاع: 7
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
زمین: 4500
سوله: 2200
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1700 متر سالن تمیز جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1700 متر سالن تمیز جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 1700
اداری: 300
ارتفاع: 7
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
زمین: 3000
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
زمین: 1500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 15000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 15000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 1
ارتفاع: 8
خرید سوله 500 متری جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید سوله 500 متری جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 50
ارتفاع: 8
خرید زمین در ۴۵ متری زرند_پل پاستوریزه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین در ۴۵ متری زرند_پل پاستوریزه
زمین: 7000
سوله:
اداری:
ارتفاع:
فروش 7000 متر زمین بر ۴۵ متری زرند
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 7000 متر زمین بر ۴۵ متری زرند
زمین: 7000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
جاده قدیم کرج فروش سوله 1800 متری
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
جاده قدیم کرج فروش سوله 1800 متری
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 80
ارتفاع: 8
خرید ملک صنعتی بر جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید ملک صنعتی بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 4500
سوله: 2000
اداری: 250
ارتفاع:
فروش 2000 متر سوله بر جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 متر سوله بر جاده قدیم کرج
زمین: 4500
سوله: 2000
اداری: 250
ارتفاع: 8
فروش 1200 متر کارگاه و سوله جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1200 متر کارگاه و سوله جاده قدیم کرج
زمین: 1200
سوله: 700
اداری: 100
ارتفاع: 9
فروش کارخانه 12000 متری جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه 12000 متری جاده قدیم کرج
زمین: 12000
سوله: 6000
اداری: 500
ارتفاع: 8
فروش 18000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 18000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 18000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 18000
اداری: 600
ارتفاع: 10
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 12000
اداری: 400
ارتفاع: 10
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 6
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 12000
سوله: 4000
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی جاده قدیم کرج 290 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی جاده قدیم کرج 290 متر
زمین: 290
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش کارگاه صنعتی بر فتح 200 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه صنعتی بر فتح 200 متر
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 50
ارتفاع: 6
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
زمین: 1000
سوله: 400
اداری: 25
ارتفاع: 8
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
زمین: 8000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 9
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 10
فروش 1000 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1000 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 2100
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 900 متر سوله فتح-شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 متر سوله فتح-شادآباد
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 300
ارتفاع: 9
خرید سوله در شادآباد 400 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید سوله در شادآباد 400 متر
زمین: 400
سوله: 400
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 3000 سوله با جرثقیل قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 سوله با جرثقیل قلعه حسنخان
زمین: 5000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 12
اجاره 450 متر سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 متر سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 10000
سوله: 450
اداری: 70
ارتفاع: 8
شهرک صنعتی زاگرس 1000 سوله اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
شهرک صنعتی زاگرس 1000 سوله اجاره
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 2000 سوله در شهرک صنعتی زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله در شهرک صنعتی زاگرس
زمین: 6000
سوله: 2100
اداری: 150
ارتفاع: 8
سوله800متری شهرک صنعتی زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله800متری شهرک صنعتی زاگرس
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 200 متر انبار در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200 متر انبار در تهران
زمین: 15000
سوله: 200
اداری: 15
ارتفاع: 8
اجاره 2000 متر سوله در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله در تهران
زمین: 5000
سوله: 2000
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره انبار 2200 متری در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار 2200 متری در تهران
زمین: 35000
سوله: 2200
اداری: 50
ارتفاع: 10
اجاره سوله 200 متری در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 200 متری در تهران
زمین: 450
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 6
سالن بهداشتی در 3 طبقه جاده قدیم فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
سالن بهداشتی در 3 طبقه جاده قدیم فتح
زمین: 1500
سوله: 2400
اداری: 0
ارتفاع: 5
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 6000
سوله: 1600
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 20
ارتفاع: 7
زمین 4 دیواری صنعتی شادآباد-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین 4 دیواری صنعتی شادآباد-فتح
زمین: 1500
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
فروش کارگاه قدیمی جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه قدیمی جاده قدیم کرج 1750
زمین: 1750
سوله: 1200
اداری: 0
ارتفاع: 5
اجاره 170 سوله جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
12000 ملک صنعتی شهرک دانش
زمین: 12000
سوله: 2200
اداری: 100
ارتفاع: 4

مشتریان گرامی:

املاک صنعتی تام با مشاورین مجرب و فایلینگ گسترده و بروز در منطقه صنعتی جاده قدیم کرج، بیش از هر شخص یا سازمان دیگر میتواند شما را در رسیدن به ملک دلخواهتان یاری کند. کافیست جهت درخواست اجاره سوله در جاده قدیم کرج-فتح و یا خرید سوله در جاده قدیم کرج-فتح از بخش جستجوی پیشرفته استفاده کنید یا مستقیما با ما در تماس باشید.

قیمت سوله و زمین صنعتی در جاده قدیم کرج-فتح